Elevråd

Elevrådet på Al Quds Skole

Elevrådet – et redskab til demokratisk læring og handlen.
Eleverne skal styrkes i demokratiske processer gennem oplevelsen af indflydelse på deres skolegang.
Gennem kontaktlæreren gives der mulighed for, at skolens lærere og ledelse sørger for en styrkelse af dialogen, så elevrådsrepræsentanterne ser, at de bliver taget alvorligt.
Elevrådsrepræsentanterne styrkes metodisk ved det strukturelle arbejder med dagsordnen på klassemøder.

Valg til elevrådet

Elevrådet består af to repræsentanter fra hver klasse – en pige og en dreng.
Hvis mere end en dreng og en pige ønsker at komme i elevrådet, bør valget foregå ved hemmelig afstemning. Den med flest stemmer er valgt, og man kan godt vælge den, der var elevrepræsentant året før.
Valget finder sted i september og gælder for et år ad gangen. Dog kan omvalg finde sted, hvis 1/3 af klassen er utilfreds med repræsentantens arbejde.

Elevrådet

– har til opgave at varetage elevernes interesser på skolen.
-skal arbejde for et godt klima mellem eleverne på skolen.
– må aldrig diskutere enkeltpersoner på møderne.
– holder møde en gang om måneden.
– sørger for, at der i årsplanen skrives mødedatoer for hele skoleåret ind.

Arbejdsform

På det første elevrådsmøde efter valg konstituerer elevrådet sig med formand, evt. næstformand og sekretær.
Punkter til dagsorden gives til formanden senest to uger inden mødets afholdelse.
Dette giver mulighed for, at alle klasser kan diskutere punkterne i klassens time, da elevrådsrepræsentanterne kun kan få punkter på dagsordenen, som har været diskuteret i den pågældende klasse.
Elevrådsrepræsentanterne taler altid på klassens vegne.
Dagsordenen for ordinære møder hænges op i klasserne mindst én uge før mødets afholdelse. Indholdet drøftes i de enkelte klasser i klassens time før mødet.

Mødestruktur
Møderne ledes af formanden/forkvinden.
Hvis der er valgt en sekretær, er det denne, der sørger for referatet til klasserne, lærerne og ledelsen.
De enkelte klasserepræsentanter sørger for, at referatet bliver hængt op i klassen, samt at indholdspunkterne diskuteres i klassen.
Elevrådet træffer afgørelser ved almindeligt flertal.
Ændringer af disse vedtægter skal godkendes af skolens leder, der forelægger eventuelle ændringer for lærerrådet.